Vyhľadávanie
V ponuke je nehnuteľností.

Plníme si zákonnú povinnosť

Vopred ďakujeme za trpezlivosť pri vyplnení dotazníku AML a GDPR (ochrana osobných údajov), ktorý každému klientovi je poskytnutý pri osobnom stretnutí. Požadované informácie sme ako realitná kancelária – Povinná osoba, zo zákona o AML povinní získať od klientov.

AML

Pre účely vykonávania povinnej starostlivosti podľa § 10 až 12 zákona č. 297/2008 Z.z. je Povinná osoba zisťovať o klientovi a pripravovanom/realizovanom obchode/obchodnom vzťahu nasledujúce identifikačné a iné údaje, pričom klient je podľa § 10 ods. 5 citovaného zákona povinný poskytnúť Povinnej osobe informácie a doklady, ktoré sú potrebné na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, alebo identifikácie a overenia identifikácie pri vykonávaní obchodu, ktorého hodnota dosiahne najmenej 1.000 eur, ak nejde o povinnú starostlivosť podľa citovaného zákona.

Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. je Povinná osoba je povinná pri uzatváraní obchodného vzťahu alebo pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu upozorniť klienta na povinnosti Povinnej osoby spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, a to v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 1 Zákona.

GDPR

Ako dotknutá osoba, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich uvedených osobných údajov v dotazníku. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.