Vyhľadávanie
V ponuke je nehnuteľností.

Vážený klient,

naša realitná kancelária má vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu, ktorej cieľom je naplniť požiadavky, ktoré pre Realitnú kanceláriu vyplývajú zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie GDPR), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.

Bezpečnostné opatrenia sú ťažiskovou časťou dokumentácie najmä z pohľadu bežnej práce s osobnými údajmi. Obsahujú pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré je potrebné dodržiavať. Pravidlá sa zameriavajú na rôzne oblasti, najmä:

 1. zabezpečenie priestorov a ochrana pred prístupom neoprávnených osôb,
 2. pravidlá práce s papierovou dokumentáciou, odkladanie, úschovaa zasielanie papierovej dokumentácie a iných fyzických nosičov osobných údajov,
 3. pravidlá práce s počítačom, riadenie prístupov, politika hesiel,
 4. ochrana počítačov a mobilných zariadení,
 5. pravidlá pre prácu s údajmi v elektronickej forme, používanie telekomunikačných médií a správ
 6. pravidlá zálohovania údajov,
 7. vykonávanie kontrol v oblasti ochrany osobných údajov zo strany Realitnej kancelárie.

Informácie o spracovaní osobných údajov:

Vaše osobné údaje budú spracúvané Sprostredkovateľom v rozsahu potrebnom na plnenie povinností Sprostredkovateľa vyplývajúcich z Dohody. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plniť povinnosti Sprostredkovateľa, ktoré mu z Dohody vyplývajú. Právnym základom spracúvania Vašich údajov bude uzavretá Dohoda.

V súvislosti s hlavným účelom spracovania môžu byť osobné údaje spracúvané na ďalšie účely v rozsahu, v akom to od Sprostredkovateľa vyžadujú právne predpisy (napr. povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve). V týchto prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov plnenie zákonných povinností Sprostredkovateľa. Podľa zákona č. 297/2008 Z. z. má Sprostredkovateľ povinnosť spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

V závislosti na Vašich potrebách a v súvislosti s naplnením cieľov Dohody môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám, napr.:

 • advokátovi za účelom prípravy a posúdenia zmluvnej dokumentácie (napríklad na prípravu kúpnej zmluvy), prípadne na vykonanie autorizácie zmluvy,
 • notárovi za účelom prípravy notárskej zápisnice alebo banke za účelom prípravy vinkulácie,
 • znalcovi za účelom vypracovania znaleckého posudku alebo energetického certifikátu na nehnuteľnosť,
 • finančnému sprostredkovateľovi za účelom sprostredkovania úveru na nadobudnutie nehnuteľnosti alebo
 • inej realitnej kancelárii, ktorá zastupuje záujmy druhej zmluvnej strany v obchodnom vzťahu,
 • príslušnému okresnému úradu (katastrálnemu odboru) pri podaní návrhu na zápis do katastra nehnuteľností.

Údaje budú uchované po dobu vyžadovanú právnymi predpismi alebo potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov (napr. zákon č. 297/2008 Z. z. vyžaduje uchovanie dokumentácie po dobu piatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

Máte právo:

-     na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané,

-     požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,

-     získať svoje osobné údaje, ktoré ste Sprostredkovateľovi poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu, avšak iba v prípade, ak sú Sprostredkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami,

-     požadovať obmedzenie spracúvania Sprostredkovateľom, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebuje Sprostredkovateľ, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov,

-     požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,

-     podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Na základe oprávneného záujmu Sprostredkovateľa môžu byť Vaše kontaktné osobné údaje spracúvané Sprostredkovateľom na účely priameho marketingu. Voči tomuto spracúvaniu máte možnosť kedykoľvek podať námietku, čo spôsobí, že osobné údaje sa už nemôžu na také účely ďalej spracúvať.

Rozsah služieb poskytovaných Sprostredkovateľom:

 

Prieskum trhu a dohľadanie nehnuteľností podľa požiadaviek Záujemcu

Asistencia pri komunikácií s predávajúcimi / prenajímateľmi (vyžiadanie ďalších informácií o nehnuteľnosti, dojednanie termínov obhliadok a ostatných organizačných vecí)

Obhliadky nehnuteľnosti

Asistencia pri preskúmaní stavu nehnuteľnosti

Asistencia pri vybavovaní úveru

Asistencia pri zjednávaní nižšej ceny

Asistencia pri úkonoch spojených s rezerváciou nehnuteľnosti

Asistencia pri úkonoch spojených s podpisom kúpnej zmluvy (banka, notár)  alebo nájomnej zmluvy

Asistencia pri úkonoch spojených so zápisom na katastri

Asistencia pri protokolárnom odovzdaní Nehnuteľnosti